BizMaker integritetspolicy

IntegritetspolicyHantering av personuppgifter

Vi värnar om din personliga integritet och strävar alltid efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Vår integritetspolicy hjälper dig förstå vilken slags information vi samlar in och hur denna används.

BizMaker tar ansvar för att de personuppgifter som behandlas endast används för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst. All behandling av personuppgifter inom BizMaker sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Vi samlar inte in eller behandlar mer uppgifter än vad vi behöver för att kunna uppfylla dina förväntningar och de skyldigheter som vi har mot dig.

Vad är en PERSONUPPGIFT?

Personuppgifter är all information som direkt, eller indirekt tillsammans med andra uppgifter, kan kopplas till en levande fysisk person. Det innebär att uppgifter som t. ex. namn och adress, telefonnummer och e-postadress utgör personuppgifter. 

Om GDPR

GDPR står för General Data Protection Regulation och är en ny dataskyddsförordning från EU som gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från 25 maj 2018. Lagen är till för att skydda individers integritet och avser att modernisera, harmonisera och förstärka skyddet inom EU. 

Inom varje EU-medlemsland finns en tillsynsmyndighet som kontrollerar detta. I Sverige heter denna myndighet Datainspektionen. På deras hemsida finns mer information och hjälp som du kan ta del av här.

vad är behandling av en personuppgift?

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring. 

Bizmakers behandling av personuppgifter

Personuppgifter behandlas av oss endast så länge som det behövs för att uppfylla ändamålen med behandlingen eller för att fullgöra BizMakers rättsliga skyldigheter. 

Webbsidor
www.bizmaker.se
När du använder vår webbplats kan det hända att personuppgifter samlas in via t.ex. cookies i syfte att lära oss mer om våra användare. Detta görs dock endast via ett separat samtycke. Då lagras informationen om din användning och vilka sidor som besöks. Det kan vara teknisk information om din enhet och internetuppkoppling såsom operativsystem, webbläsarversion, IP-adress, cookies och unika identifierare. Detta kan ske direkt eller genom användning av teknik från tredje part så som Google Analytics och Facebook Pixel. Du kan alltid ta del av, blockera och avlägsna lagrade cookies om så önskas i din webbläsare.

E-post/sms
Uppdragsrelaterade sms och all e-post med personuppgifter ska senast raderas efter slutfört ärende.

Sociala medier
Vi för inget register eller sammanställer information över personer som på något sätt deltar i konversationer i våra kanaler. Som personuppgiftsansvarig ansvarar vi för att rensa eventuella kränkande inlägg.

Nyhetsbrev
Vårt externa nyhetsbrev skickas ut i syfte att marknadsföra våra inkubatorbolag och vår verksamhet. Till rättslig grund för behandling av personuppgifterna ligger intresseavvägning, vilket betyder att vi på BizMaker önskar upprätthålla vår kontakt med dig via våra utskick. Om du inte vill vara fortsatt mottagare av information från oss kan du när som helst kontakta oss som personuppgiftsansvarig för att bli avregistrerad från vårt kontaktregister på personuppgift@bizmaker.se. I samtliga utskick finns även en avregisteringslänk.

Event
När du anmäler dig till något av våra event samlar vi in dina personuppgifter (namn och e- post) i syfte att fullgöra våra åtaganden gentemot dig och för att kunna kommunicera kring det som rör eventet, inget annat. Personuppgifterna sparas under tiden före och under eventet och rapporteras i de fall eventet är projektfinansierat vidare till tredje part i form av våra finansiärer, därefter raderas personuppgifterna ur eventbokningssystemet. I de fall vi tar bilder under eventet för att använda i vår marknadsföring på sociala kanaler så informerar vi alltid om det innan/under eventet. Det är frivilligt att ställa sig framför kameran och gör du det så samtycker du till att delta i vår marknadsföring. I de fall du senare skulle identifiera dig på någon bild som vi lagt ut (t. ex. en översiktsbild med flera personer, mingelbild etc.) och du inte vill vara med så kontaktar du oss på personuppgift@bizmaker.se och begär radering.

Kunder
BizMaker har olika kundkategorier såsom; idéägare, alumner, partners, finansiärer, privatpersoner eller övriga intressenter. För att kunna fullfölja vårt uppdrag behöver vi behandla en del personuppgifter. BizMaker behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi behandlar dina personuppgifter då det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig och då vi har ett annat legitimt och berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter, t.ex. ett intresse av att få marknadsföra oss mot besökare på våra digitala kanaler. Om BizMaker skulle behandla dina personuppgifter för något ändamål som enligt tillämplig lagstiftning kräver ditt samtycke, så kommer vi att inhämta ditt samtycke i förväg. 

Genom vår företagsinkubator är vi skyldiga att rapportera våra resultat och vissa uppgifter om våra inkubatorbolag till våra finansiärer som Tillväxtverket, Region Västernorrland och Vinnova. Du har alltid möjligheten att avstå stödet eller avstå från att delta i aktiviteterna som erbjuds och behöver då inte lämna dessa uppgifter. Efter avslutad inkubation blir du så kallad alumn och då spar vi delar av dina personuppgifter i vår kunddatabas för att kunna fortsätta hålla kontakt och för att kunna följa utvecklingen av ditt bolag. Är du vår partner, finansiär eller övrig intressent behandlar vi de personuppgifter vi behöver för att kunna uppfylla våra åtaganden gentemot dig. 

Säkerhet till skydd för personuppgifter

BizMaker värnar om en hög säkerhet för dina personuppgifter och vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter ifrån obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse. 

BizMaker AB, org. nr 556527–6176, med adress Storgatan 73, 852 30 Sundsvall, är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter. 

dina rättigheter

Du har rätt att begära registerutdrag över vilka uppgifter vi på BizMaker behandlar om dig som person samt att uppgifter rättas/raderas såvida de inte utgör en nödvändig del av ett beslutsunderlag eller på annat sätt behövs för att vi ska kunna uppfylla våra rättsliga förpliktelser. Har du frågor kring vår behandling av personuppgifter, vänligen kontakta personuppgift@bizmaker.se. Du har även rätt att när som helst inge klagomål till tillämplig tillsynsmyndighet om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med tillämplig personuppgiftslagstiftning. 

BizMaker kan komma att från tid till annan göra justeringar i denna personuppgiftspolicy. Den senaste versionen av policyn finns alltid tillgänglig på vår webbsida.