InnovationscheckarFinansiera er utveckling

Driver du ett aktiebolag eller en ekonomisk förening och befinner dig i en förnyelsefas? Ni kanske funderar på att utveckla en ny produkt eller tjänst som skulle stärka er kärnverksamhet? Ni kanske vill testa nya material i en befintlig produkt som har lägre klimatpåverkan? Eller så kanske ni vill testa i fall er teknik skulle kunna appliceras på ett annat användningsområde?

Nu finns chansen att ta del av innovationscheckar på upp till 100 000 kronor och infrastrukturcheckar på upp till 400 000 kronor.

Vi på BizMaker förmedlar innovationscheckar till bolag i Västernorrland samt bolag kopplade till oss. Syftet är att stärka små och medelstora företags innovationsförmåga och konkurrenskraft. De här checkarna finansieras av Vinnova och är alltså INTE samma sak som de checkar som delas ut av Region Västernorrland.

Nedan kan du läsa mer om hur du går tillväga, vilka villkor som finns samt vad du kan använda checkarna till.

Om innovationscheckar

VAD ÄR EN INNOVATIONSCHECK?

En innovationscheck används för att stärka ditt bolags innovationsförmåga och därmed konkurrenskraft. Upp till takbeloppet finns det möjlighet att kombinera insatser av olika checktyper, till exempel att först nyttja en infrastrukturcheck och därefter en affärsutvecklingscheck såvida de avser samma projekt i företaget.

Checkarna bekostar extern kompetens inom tre olika områden:

Affärsutveckling: Validera och verifiera kommersiella och tekniska förutsättningarna för utveckling och exploatering av en innovationsidé som företaget har.

Infrastruktur: Tillgång till labb, testbäddar, test- och demoanläggningar, produktionsanläggningar och liknande infrastruktur, som behövs för att verifiera och validera olika produktions- och utvecklingskritiska egenskaper. Här ingår också beräkningskapacitet, större IT-infrastruktur.

Immateriella tillgångar (IP): Utveckla en strategi för företagets immateriella tillgångar med fokus på att förbättra hållbar konkurrenskraft och nytt värdeskapande i företaget.

VEM KAN TA DEL AV CHECKAR?

För att vara en lämplig checkkandidat behöver följande kriterier vara uppfyllda:

Uppfyller EU:s definition av små och medelstora företag:
Med medelstora företag avses företag med färre än 250 anställda och en årsomsättning som inte överstiger 500 miljoner kronor eller en balansomslutning som inte överstiger 430 miljoner kronor.

Med små företag avses företag med färre än 50 anställda och en årsomsättning eller balansomslutning som inte överstiger 100 miljoner kronor. Här kan du läsa mer om definitionen av SMF-företag.

Ditt bolag behöver vara ett aktiebolag eller en ekonomisk förening. Bidrag beviljas endast till svenska företag. Utländska företag som har filial alternativt driftställe i Sverige där kostnaderna i projektet bokförs kan även kvalificera sig.

Ditt bolag befinner sig i en innovationsfas eller ska med hjälp av innovationschecken inleda en innovationsutveckling som utvecklar företagets värdeskapande och konkurrenskraft.

Checkprojektet ska omfatta aktiviteter som driver hållbarhet och Agenda 2030 i företagets processer, verksamhet och värdeskapande.

Företaget bidrar till en jämställd samhällsutveckling.
Både kvinnor och män har på ett jämställt sätt inflytande över företaget. Med inflytande avses representation i styrelse och ledning. Det andra perspektivet handlar om att analysera och ta ställning till om det finns jämställdhetsaspekter (kön och/eller genus) som är relevanta inom det område som checken avses användas. Här kan du läsa om Jämställd finansiering av innovationer.

HUR BLIR DU AKTUELL FÖR EN INNOVATIONSCHECK?

1. Du som driver företag eller ekonomisk förening i Västernorrland eller har ditt bolag i något av våra program lämnar din intresseanmälan till oss på BizMaker. Länk till formulär hittar du här eller nedan. Driver du företag i någon annan region kan du hitta länk till din förmedlare via SISP:s hemsida.

2. Representanter från BizMaker och Peak Innovation kommer att göra en utvärdering om ditt företag uppfyller kriterierna för att erhålla en check samt har ett tydligt innovationsbehov i bolaget. Innovationsbehovet ska beskrivas i en projektbeskrivning.

3. BizMaker och Peak Innovation gör en utvärdering av ditt behov där projektbeskrivning fungerar som bas för beslut. Ni tar tillsammans med oss på BizMaker beslut om vilken typ av extern kompetens som lämpar sig bäst för utförande varpå vi upphandlar den externa kompetensen.

4. Som bolag ska intyg om försumbart stöd, de minimis, skrivas under av firmatecknaren, innan check kan förmedlas.

5. Vid projektets slut sker en avrapportering till oss på BizMaker samt ifyllande av obligatorisk enkät från Vinnova. Utebliven enkät kan leda till återbetalningskrav.

MER OM DE OLIKA INNOVATIONSCHECKARNA

Affärsutvecklingschecken ger företag möjligheter att avgöra potentialen i en innovationsidé. Det kan till exempel handla om att undersöka och validera kundefterfrågan, marknadsstorlek, affärsmodell och andra kommersiella osäkerheter. Det kan även handla om affärsförnyelse avseende att till exempel testa nya material i befintlig produkt som har lägre klimatpåverkan och därmed bidrar till att uppnå målen i Agenda 2030 eller att utveckla en cirkulär affärsmodell.

Affärsutvecklingschecken ska användas för att köpa in extern kunskap från forskningsinstitut, universitet, högskolor eller privata aktörer.

Infrastrukturchecken ger företag möjlighet att testa till exempel uppskalning eller teknisk validering genom tillgång till labb, testbäddar, test- och demoanläggningar, produktionsanläggningar etcetera. Här ingår beräkningskapacitet, databas. Infrastrukturchecken ska användas för att köpa sig möjlighet att utreda och testa teknik och uppskalning med mera som infrastrukturerna ger möjlighet till.

IP-checken är till för att företag ska kunna ta fram en strategi för hantering av sina immateriella tillgångar.Framtagande av IP-strategi bör innefatta men måste inte omfatta alla moment i Vinnovas processbeskrivning för framtagandet av en IP- strategi.
Moment A: Identifiering av ägandefrågor, B: Omvärldsanalys och C: Framtagande av strategi och genomförandeplan.

IP-checken ska således användas för att köpa in extern kompetens för att utveckla en IP-strategi. Inför att ett företag ska beviljas en IP-check ska även företaget genomgå PRV:s kurs ”affärsstrategisk hantering av immateriella tillgångar”. Kursavgiften får bekostas via IP-checken.

EXEMPEL PÅ VAD SOM INTE KAN FINANSIERAS AV EN INNOVATIONSCHECK

– Kostnader som bedöms ingå i organisationens ordinarie arbete, exempelvis uppsökande verksamhet mot företag och dialog med andra aktörer
– Löpande ordinarie verksamhet, FoU eller liknande
– Projekt där störst fokus är på patent eller en freedom to operate (FTO)
– Kostnader för att arbeta med en patentansökan, inklusive registrering av patent, avgifter för t.ex. varumärke, design etcetera.

Vill du veta mer?

Regina Duymaz

Inkubatorchef
070 667 17 42